Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Služby CANAL+ pro Českou republiku

(vydáno 4. 4. 2023)

CANAL+ Luxembourg S. à r.l., se sídlem 4, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B 87905 (dále jen "Poskytovatel") vydává následující Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služby CANAL+:

1. Definice

Pojmy použité v těchto Podmínkách mají níže uvedený význam. Všechny definované termíny v jednotném čísle mají stejný význam v množném čísle a naopak.

1.1 "Akční období" znamená (pokud nabízeno ze strany Poskytovatele) časově omezenou dobu stanovenou  Poskytovatelem na počátku poskytování Služby CANAL+, během které Uživatel neplatí žádné předplatné;

1.2 "Služba CANAL+ " znamená předplacenou službu, která umožňuje přístup k zábavnímu obsahu prostřednictvím internetového připojení prostřednictvím aplikace;

1.3 "Ceník" znamená ceník obsahující poplatky a úplatu za produkty a služby poskytované Poskytovatelem; ceny v něm uvedené jsou vyčísleny, včetně všech poplatků a daní. Ceník je veřejně dostupný na www.canalplus.cz;

1.4 "Předplatné" znamená částku uvedenou v aktuálně platném Ceníku na www.canalplus.cz pro příjem Služby CANAL+;

1.5 "Registrace" znamená proces, kdy Uživatel vyplní žádost o registraci Služby CANAL+ zadáním jména a příjmení, platné e-mailové adresy, hesla a volby způsobu platby;

1.6 "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služby CANAL+ na území České republiky;

1.7 "Způsob platby" znamená způsob platby měsíčního Předplatného, který si Uživatel zvolil v průběhu objednávkového procesu nebo který Uživatel následně změnil.

1.8 "Uživatel" znamená fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela Smlouvu s Poskytovatelem a využívá Službu CANAL+;

1.9 "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytování Služby CANAL+ a která obsahuje tyto VOP. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Uživateli Službu CANAL+ na základě úhrady Předplatného Uživatelem v souladu s VOP a Ceníkem.

2. Podmínky poskytování Služby CANAL+

2.1 Na základě Smlouvy a řádného a včasného splnění všech podmínek ze strany zájemce, včetně přesného, pravdivého a úplného vyplnění údajů v žádosti o registraci, jejich doručení Poskytovateli a zaplacení  Předplatného, se Poskytovatel zavazuje aktivovat Službu CANAL+ a plnit všechny ostatní povinnosti definované těmito VOP. Uživatel se zavazuje využívat Službu CANAL+ v souladu s podmínkami stanovenými v těchto VOP, jakož i zaplatit Předplatné.

2.2 Poskytovatel není povinen uzavřít se zájemcem Smlouvu. Odmítne-li Poskytovatel uzavřít Smlouvu, informuje o tom zájemce.

2.3 Smlouvu mohou uzavřít pouze zájemci, kteří dosáhli věku 18 let.

2.4 Uživatel je povinen využívat Službu CANAL+ pouze pro soukromé účely, případně pro potřeby členů své domácnosti. Uživatel není oprávněn přenášet, dávat k dispozici nebo zpřístupňovat třetím stranám jakýkoliv video obsah dostupný v rámci Služby CANAL+ ani veřejně reprodukovat video obsah přenášený prostřednictvím Služby CANAL+.

2.5 Počet aktivních zařízení, na kterých může být Služba CANAL+ využívána, je omezený. Bližší informace jsou k dispozici na www.canalplus.cz.

2.6 Služba CANAL+ je poskytována prostřednictvím aplikace, kterou musí Uživatel nainstalovat ve svém zařízení. Aplikace není kompatibilní se všemi druhy zařízení a operačních systémů. Zařízení a operační systémy kompatibilní s aplikací jsou uvedeny na www.canalplus.cz.

2.7 Uživatel bere na vědomí, že pro správné fungování Služby CANAL+ je nezbytné připojení k internetu a provádění průběžných aktualizací aplikace a zařízení. Kvalita Služby CANAL+ se může lišit v závislosti na zařízení a závisí na různých dalších faktorech, jako je umístění Uživatele, dostupná šířka pásma a / nebo rychlost internetového připojení Uživatele. Součástí Služby CANAL+ není zabezpečení internetového připojení Uživatele. Za poplatky spojené s internetovým připojením odpovídá Uživatel.

2.8 Poskytovatel pravidelně aktualizuje Službu CANAL+. Tato aktualizace zahrnuje nahrazování, odebírání nebo přidávání zábavního obsahu, jakož i změny a další vývoj webových stránek, aplikací a dalších uživatelských rozhraní. V této souvislosti Uživatel nemá nárok na poskytnutí určitého obsahu nebo určitého designu internetových stránek, aplikací nebo jiných uživatelských rozhraní. O aktualizacích Služby CANAL+ není Poskytovatel povinen informovat Uživatele a Uživatel není z tohoto důvodu oprávněn Smlouvu vypovědět.

2.9 Dostupnost Služby CANAL+ může být mimo Českou republiku omezena, a to zejména z licenčních důvodů nebo s ohledem na závazné právní předpisy. Kromě toho může z licenčních důvodů dostupnost obsahu podléhat územním a časovým změnám.

3. Předplatné a platební podmínky

3.1 Výše Předplatného je stanovena v aktuálním Ceníku zveřejněném na www.canalplus.cz. Ceny uvedené v Ceníku jsou platné do zveřejnění nového ceníku.

3.2 Aby bylo možné Službu CANAL+ využívat, musí si Uživatel zvolit jeden z předdefinovaných Způsobů platby a poskytnout potřebné informace.

3.3 Předplatné se hradí prostřednictvím stanovené platební metody. Uživatel umožňuje Poskytovateli strhnout částku z vybraného Způsobu platby.

3.4 Měsíční platba Předplatného se provádí na začátku poskytování Služby Canal+ (fakturační období). Pokud bylo Uživateli v rámci uzavření Smlouvy poskytnuto Akční období, bude první platba provedena až po uplynutí Akčního období. Poté se v předposlední nebo poslední den aktuálního fakturačního období odečte Předplatné za následující fakturační období (fakturační období je 1 měsíc). Ukončení Smlouvy v souladu s článkem 6 těchto VOP nabývá účinnosti ke konci aktuálního fakturačního období. Již odečtené Předplatné na následující fakturační období se nevrací, kromě případu, má-li Uživatel právo odstoupit od Smlouvy.

3.5 Podrobnosti o Předplatném, fakturačních obdobích a platbách si může Uživatel prohlédnout po přihlášení ke svému zákaznickému účtu.

3.6 Pokud platbu nelze úspěšně zpracovat, protože příslušná platební metoda vypršela, nemá dostatek finančních prostředků nebo selhala z jakéhokoli jiného důvodu a Uživatel nezruší své předplatné, může být přístup Uživatele ke Službě CANAL+ zablokován, dokud nebude možné úspěšně provést předmětnou platbu. Poskytovatel je dále oprávněn účtovat Uživateli přiměřený poplatek za zpracování pozdní platby.

3.7 Veškeré poplatky spojené s provedením jakýchkoliv plateb ze strany Uživatele nese Uživatel.

3.8 Uživatel může aktualizovat Způsob platby ve svém zákaznickém účtu.

4 Odpovědnost za škodu

4.1 Poskytovatel odpovídá Uživateli za škodu, která mu byla způsobena porušením povinností vyplývajících z těchto VOP. Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Uživateli v případě porušení těchto VOP ze strany Poskytovatele je omezena na povinnost vrátit část Předplatného za dobu porušení VOP ze strany Poskytovatele. V případě, že k neplnění nebo vadnému plnění dojde z důvodu porušení povinností na straně Uživatele nebo jiného poskytovatele (např. provozovatele IP sítě nebo poskytovatele internetu), nemá Uživatel vůči Poskytovateli nárok na náhradu škody.

4.2 Poskytovatel dále neodpovídá za neplnění nebo vadné plnění Služby CANAL+ z důvodu vyšší moci, tj. za okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele. Patří mezi ně například zemětřesení, povodně, požáry a jiné přírodní katastrofy, jakož i jednání nebo opomenutí poskytovatelů telekomunikačních služeb, dodavatelů elektřiny nebo obecně třetích stran.

5. Povinnosti Uživatele

5.1 Uživatel odpovídá za zabezpečení svého zákaznického účtu a hesla a za omezení přístupu ke svému počítači a mobilním či dalším přijímacím zařízením. Uživatel zároveň odpovídá za včasné a správné provádění aktualizací aplikace a svého zařízení.

5.2 Uživatel souhlasí s tím, že v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy je odpovědný za veškeré činnosti prováděné prostřednictvím jeho zákaznického účtu nebo hesla. Uživatel je povinen učinit veškeré nezbytné kroky k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti svého hesla. Uživatel je povinen neprodleně informovat Poskytovatele, pokud existuje důvod k obavám, že jeho heslo získala třetí osoba nebo že heslo je používáno neoprávněným způsobem.

5.3 Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů poskytnutých Poskytovateli. Poskytovatel musí být informován o případných změnách údajů poskytnutých Uživatelem v rámci Registrace prostřednictvím odpovídající změny údajů v Zákaznickém účtu.

5.4 Uživatel se zavazuje, že nebude používat Službu CANAL+: (i) způsobem, který by mohl přerušit, poškodit nebo jinak narušit Službu CANAL+ nebo přístup k ní, nebo (ii) pro podvodné účely nebo v souvislosti s jakýmkoli trestným činem nebo nezákonnou činností.

5.5 Uživatel se zavazuje, že nebude používat Službu CANAL+ pro účely veřejného promítání.

5.6 Služba CANAL+ může obsahovat erotické a/nebo urážlivé prvky. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy na ochranu nezletilých osob a bere na vědomí, že má možnost zabezpečit ochranu tohoto obsahu, například pomocí bezpečnostního kódu a musí zabezpečit, aby k tomuto kódu neměla přístup žádná neoprávněná osoba.

5.7 Uživatel se výslovně zavazuje:

5.7.1 nearchivovat, nereprodukovat, nedistribuovat, neupravovat, nezobrazovat, nepředvádět, nepublikovat, nelicencovat, nevytvářet odvozená díla, nenabízet k prodeji nebo používat obsah a informace zpřístupněné během používání Služby CANAL+ způsobem, který není v souladu s těmito VOP;

5.7.2 neobcházet, nemazat, neměnit, nedeaktivovat, nezhoršovat ani nebránit jakékoli existující ochraně proti kopírování video obsahu;

5.7.3 nepoužívat pro přístup ke Službě CANAL+ žádné automatizované roboty, pavouky, web scraping nebo jine automatizované procesy;

5.7.4 nevkládat do Služby CANAL+ žádný kód, jiný produkt ani do služby jinak nezasahovat;

5.7.5 nepoužívat metody jako „data mining“, sběr dat nebo jiné metody extrakce dat.

5.8 V případě porušení povinností Uživatele je Poskytovatel oprávněn Smlouvu s okamžitou platností vypovědět a/nebo omezit, pozastavit nebo zablokovat přístup Uživatele ke Službě CANAL+. Poskytovatel si výslovně vyhrazuje právo uplatnit další právní nároky, např. na náhradu škody.

6. Změny a ukončení Smlouvy

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2 Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět: (i) kdykoliv v průběhu příslušného Akčního období s účinností ke konci Akčního období, (ii) kdykoliv během trvání Smlouvy, a to nejpozději dva dny před koncem fakturačního období, s účinností ke konci daného fakturačního období. Výpověď může být učiněna elektronicky v rámci zákaznického účtu nebo písemně.

6.3 Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu s měsíční výpovědní lhůtou s účinností ke konci následujícího kalendářního měsíce.

6.4 Po ukončení Smlouvy bude přístup ke Službě CANAL+ automaticky ukončen.

6.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP a/nebo Ceníku, zejména v případě změny legislativy, zavádění nových služeb a technologií, inflace, zlepšování služeb, změn podmínek na trhu, zvýšení nákladů Poskytovatele souvisejících s poskytováním Služby CANAL+, jakož i v případě, že taková změna není nutná z technických, provozních nebo jiných důvodů ze strany Poskytovatele.

6.6. Uživatel výslovně souhlasí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy, neboť se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu, který je dodán okamžikem uhrazení Předplatného, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.7 Poskytovatel je oprávněn přerušit nebo omezit poskytování Služby CANAL+ na nezbytně dlouhou dobu, v nezbytném rozsahu, aniž by takové přerušení nebo omezení bylo považováno za porušení Smlouvy a těchto VOP, zejména z důvodu rozhodnutí příslušného státního orgánu, závažných organizačních, technických nebo provozních důvodů, v důsledku krizových situací nebo z důvodu vyšší moci. Přerušením nebo omezením poskytování Služby CANAL+ dle tohoto bodu nebude Poskytovatel v prodlení ani jinak porušovat své povinnosti vůči Uživateli.

7. Reklamace

7.1 Uživatel je oprávněn reklamovat správnost výše poplatků a Předplatného vyčísleného ve faktuře a kvalitu poskytování Služby CANAL+, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení faktury a v případě reklamace kvality služby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zjištění závady poskytnuté Služby CANAL+. Služba CANAL+ se považuje za poskytnutou bez vad, pokud Poskytovatel při jejím poskytování splnil povinnosti, za které odpovídá a které jsou stanoveny ve Smlouvě nebo ve VOP nebo které vyplývají přímo ze zákona.

7.2 Uživatel je oprávněn reklamovat neposkytování Služby Canal+ způsobené Poskytovatelem v případě, že Služba Canal+ nebyla poskytována nepřetržitě po dobu delší než 24 hodin, a požadovat vrácení poměrné části ceny za dobu takového neposkytování. Uživatel je oprávněn podat reklamaci na neposkytování Služby CANAL+ zaviněné Poskytovatelem v případě, že Služba CANAL+ nebyla poskytována nepřetržitě více než 24 hodin, a žádat vrácení poměrné části ceny za čas takového neposkytování.

7.3 V případě, že Uživatel neuplatní své právo dle odst. 7.1., pak vypršením této lhůty dle odst. 7.1. toto jeho právo zanikne.

7.4 Uživatel může reklamaci uplatnit u Poskytovatele osobně, telefonicky, elektronicky nebo doporučeným dopisem, přičemž Poskytovatel je povinen Uživateli vydat písemné potvrzení o místu, čase, způsobu a předmětu reklamace.

7.5 Poskytovatel je povinen reklamaci prošetřit a výsledek písemně oznámit Uživateli do třiceti dnů ode dne, kdy byla reklamace platně doručena Poskytovateli.

7.6 Poskytovatel je povinen zaslat Uživateli zprávu o vyřízení reklamace písemně. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

7.7 Pokud Poskytovatel písemně neoznámí Uživateli výsledek šetření reklamace do třiceti dní podle odstavce 7.5. od data jejího doručení Poskytovateli, reklamace se považuje za opodstatněnou. Uživatel má v tomto případě právo od Smlouvy odstoupit do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty na oznámení výsledku vyřízení reklamace.

7.8 V případě neodůvodněných reklamací není Poskytovatel povinen tyto reklamace prošetřovat a dávat na tyto reklamace Uživateli jakoukoliv odpověď. Neodůvodněnou reklamací je reklamace, která je podána z jiných důvodů, než jsou uvedeny v odst. 7.1.

7.9 Způsob vyřízení reklamace dle odst. 7.8. platí i v případě reklamace Uživatele doručené Poskytovateli opožděně, tj. po uplynutí lhůty uvedené v odst. 7.1.

7.10 V případě, že reklamace Uživatele bude Poskytovatelem uznána za opodstatněnou, má Uživatel právo na vrácení přeplatku nebo na vrácení uhrazeného Předplatného, a to ve lhůtě 1 měsíc ode dne kladného vyřízení reklamace, případně Poskytovatel dohodne s Uživatelem jiný způsob odškodnění.

8. Služby Uživatelům a mimosoudní řešení sporů

8.1 V případě dotazů týkajících se Služby CANAL+ lze Poskytovatele kontaktovat prostřednictvím funkce chat na stránkách www.canalplus.cz, telefonicky nebo e-mailem support@canalplus.cz.

8.2 Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že veškeré spory vzniklé v souvislosti se Smlouvou budou přednostně řešeny mimosoudní cestou na základě vzájemné dohody. Pokud se spor nepodaří vyřešit mimosoudní cestou jsou smluvní strany oprávněny se v případě vzniklého sporu z této Smlouvy a v souvislosti sní obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Ve sporech vyplývajících ze Smlouvy je subjektem mimosoudního řešení sporů Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Uživatel má právo řešit spor také prostřednictvím platformy ODR – alternativní řešení sporů (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS).Uživatel má právo zvolit si na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.

9. Elektronická komunikace

9.1 Informace související se zákaznickým účtem (např. autorizace platby, změna hesla nebo Způsobu platby, potvrzení a další oznámení) jsou Uživateli zasílány výhradně v elektronické podobě, zejména e-mailem na adresu poskytnutou Uživatelem v rámci Registrace nebo prostřednictvím zpráv v aplikaci.

9.2 V tomto rozsahu Uživatel souhlasí s tím, že veškeré souhlasy, informace a další oznámení budou Poskytovatelem oznamovány elektronicky na e-mailovou adresu Uživatele, s výjimkou případů, kdy platné právní předpisy vyžadují jiný způsob doručení.

9.3 V rámci Služby CANAL+ Poskytovatel doporučuje funkce, produkty a obsah, které by mohly Uživatele zajímat, identifikuje jeho preference a zasílá mu v tomto ohledu elektronické oznámení.

10. Různé

10.1 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

10.2 Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.

10.3 Informace o ochraně osobních údajů naleznete na www.canalplus.cz/osobni-udaje. Uživatel bere na vědomí zpracování svých osobních údajů Poskytovatelem, včetně sledovaných programů a relací, časů začátků a konců sledovaného obsahu, průměrné délky sledování a informací o zakoupeném obsahu. Tato data jsou zpracovávána v anonymizované podobě na analýzu zákaznického chování při sledování obsahu, na zlepšení Služby CANAL+, pro platby a pro vytváření nabídek a personalizovaných doporučení.